wsparcie pomostowe

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

29 Listopad, 2016 - 11:32 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych (nabór w dniach 4.11.2016 - 18.11.2016 roku)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych

7 Czerwiec, 2016 - 15:10 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych - spółdzielni socjalnych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES subregionu południowego. Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną przesłane karty ocen członków komisji. Szczegółowe informacje o wysokości przyznanego wsparcia znajdują sie w kartach ocen.

Kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

31 Maj, 2016 - 15:36 -- OWES

W związku z nieotrzymaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców przez dwie spółdzielnie socjalne biorące udział w projekcie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór odbędzie się w terminie 1.06.2016 roku do 14.06.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. W przypadku dalszego nieuzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym termin ten może ulec wydłużeniu.

Lista rankingowa - Wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

9 Czerwiec, 2014 - 08:22 -- OWES

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż wszystkie wnioski złożone przez uczestników naszego projektu zostały ocenione pozytywnie i uzyskały rekomendację KOW do wypłaty wsparcia. Protokół z prac KOW wraz z wymaganymi załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu uzyskania wymaganej akceptacji.

Subscribe to RSS - wsparcie pomostowe