O Projekcie

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego” (OWES) jest inicjatywą:
- Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej – lider projektu
- Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” – partner projektu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

OBSZAR REALIZACJI:
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).

CZAS REALIZACJI
Od 1.08.2018r. do 31.12.2023 r.

CEL:

Celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej min. 227 osób (127K/100M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu południowego woj. śląskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w okresie 65 miesięcy trwania projektu. Ponadto projekt wspiera rozwój sektora Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) na terenie subregionu południowego województwa śląskiego, poprzez świadczenie kompleksowych usług (informacyjno-promocyjnych, doradczo-szkoleniowych, usług specjalistycznych, w tym finansowania zwrotnego, wzmocnienie potencjału biznesowego i organizacyjnego, działań animacyjnych w tym z JST i JOST, biznesem) dla min. 192 PES/PS przyczyniające się do ich ekonomizacji, profesjonalizacji, zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu w okresie 65 miesięcy trwania projektu.

EFEKTY:

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych - 227

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 766

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 192

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Budżet: 15 284 270,68 zł.

Dofinansowanie: 14 908 227,15zł.

wkład własny: 376 043,53 zł.

 

DLA KOGO:

Ze wsparcia mogą skorzystać:
• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym

RODZAJE WSPARCIA:
OWES świadczy kompleksowe usługi: doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

Dodatkowo w 2020 roku OWES podjął się wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach mechanizmu zakupowego w związku z COVID-19.

 

 

Szczegółowy opis usług znajduje się w zakładce OFERTA.

AKREDYTACJA OWES

OWES obszaru bielskiego otrzymał, decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
Akredytacja OWES przyznawana jest w oparciu o aktualne Standardy działania OWES, dostępne na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html