Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Proces ubiegania się o dotację w ramach projektu OWES odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP:

 • Rekrutacja pomysłów - formularze rekrutacyjne pomysłów biznesowych składane przez inicjatorów tych pomysłów
   

Nabór pomysłów dla istniejących przedsiębiorstw społecznych jest prowadzony w  sposób ciągły. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu OWES nabór prowdzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zamknięty zostanie dnia 6 lutego 2023 roku.

II ETAP:

 • Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - wnioski składane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym planowane do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
 • Nabór Biznesplanów – biznesplany składane przez inicjatorów pomysłów

Dokumenty obowiązujące w I etapie - rekrutacji pomysłów znajdują się poniżej i są oznaczone literami R21:

 • Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego
 • R21 – formularz rekrutacyjny pomysłu
 • R21 – oświadczenie o strukturze zatrudnienia w podmiocie
 • R21 – oświadczenie podmiotu weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego
 • R21 – oświadczenie spółdzielni socjalnej weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego
 • R21 – kryteria rekrutacyjne
 • R21 – karta oceny formularza rekrutacyjnego pomysłu

Po pozytywnym zakwalifikowaniu się pomysłu do dalszego etapu, w projekcie przewidziano etap szkoleniowo-doradczy prowadzący do przygotowania biznesplanów i złożenia ich w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wsparcie finansowe w ramach projektu jest przyznawane na stworzenie miejsc pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Dokumenty obowiązujące w II etapie - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, biznesplan znajdują się poniżej i są oznaczone literami WF21. Każdy kandydat na pracownika przedsiębiorstwa społecznego składa w naborze Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne/prawne wnioskujące o utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego) oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne składają biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu.

 • Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego
 • WF21-wniosek o przyznanie środków finansowych
 • WF21-oświadczenie o kwalifikowaniu się do wsparcia OPS–dla osób bezrobotnych
 • WF21-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych
 • WF21-harmonoram rzeczowo-finansowy, harmonogram wsparcia pomostowego
 • WF21-formularz diagnozy potrzeb PS
 • WF21-oświadczenie o zatrudnieniu w ciągu 6mscy
 • WF21-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • WF21-dane o pomocy de minimis
 • WF21-kryteria oceny wniosków
 • WF21-karta oceny formalnej
 • WF21-karta oceny merytorycznej
 • WF21-karta oceny doradcy zawodowego

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44, 33 496 52 19.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone zostały poniżej. Nabór dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu w sposób ciągły odbywa się również w sposób ciągły - przedsiębiorstwa te muszą złożyć wniosek w szóstym miesiącu obowiązywania podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór dla podmiotów startujących w projekcie OWES w ścieżce nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne będzie odbywał się w wyznaczonych terminach ogłaszanych na stronie internetowej OWES. Obecny nabór prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" odbędzie się w dniach 18 marca - 3 kwietnia 2023 roku, natomiast nabór prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 13 - 26 kwietnia 2023 roku. Dokumenty obowiązujące w naborze:

 • PWP21-Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • PWP21-zał.1-harmonogram przedłużonego wsparcia pomostowego
 • PWP21-zał.2-oświadczenia podmiotu
 • PWP21-zestawienie przychodów i kosztów z 3mscy
 • PWP21-Kryteria oceny wniosków
 • PWP21-Karta oceny formalnej
 • PWP21-Karta oceny merytorycznej 

oraz 

 • WF21 - Dane o pomocy de minimis
 • WF21 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • R21 - oświadczenie podmiotu weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego lub
 • R21 - oświadczenie spółdzielni socjalnej weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego

ZMIANY REGULAMINU I DOKUMENTÓW

Dotychczasowe dwa regulaminy – Regulamin rekrutacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego oraz Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego - zostały zastąpione jednym dokumentem Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego – który obowiązywał od dnia 21.05.2019 roku do 5.12.2019 roku.

Kolejne wersje regulaminu i dokumentów obowiązywały:

 • od dnia 6.12.2019 roku do dnia 8.02.2021 roku
 • od dnia 9.02.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku
 • od dnia 1.07.2021 roku do dnia 23.01.2022 roku
 • od dnia 24.01.2022 roku do dnia 10.02.2022 roku

Obecna wersja Regulaminu i dokumentów obowiązuje od 11 lutego 2022 roku.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_przyznawania_wsparcia_finansowego_owes_obszaru_bielskiego_v_z_11.02.22.pdf1.2 MB
Microsoft Office document icon r21_formularz_rekrutacyjny_pomyslu.doc210 KB
Microsoft Office document icon r21_2a_oswiadczenie_podmotu_dla_sps.doc136.5 KB
Microsoft Office document icon r21_2b_oswiadczenie_podmiotu_dla_pes.doc141 KB
Plik r21_oswiadczenie_o_strukturze_zatrudnienia_w_podmiocie_nowe.xlsx106.3 KB
PDF icon r21_karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego_pomyslu.pdf765.45 KB
PDF icon r21_kryteria_rekrutacyjne.pdf635.89 KB
Microsoft Office document icon wf21-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc287.5 KB
Plik wf21_oswiadczenie_o_kwalifikowaniu_sie_do_wsparcia_ops_dla_osob_bezrobotnych.docx111.82 KB
Plik wf21-biznesplan-zalacznik_do_wniosku_o_przyznanie_srodkow_finansowych.docx138.67 KB
Plik wf21_harmonogram_rzeczowo-finansowy.harmonogram_wsparcia_pomostowego.xlsx117.26 KB
Plik wf21-formularz_diagnozy_potrzeb_przedsiebiorstwa_spol.docx434.25 KB
Plik wf21_oswiadczenie_o_zatrudnieniu_w_ciagu_6_mscy.docx112.15 KB
Plik wf21-formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx51.97 KB
Microsoft Office document icon wf21_dane_o_pomocy_de_minimis.doc110.5 KB
PDF icon wf21-kryteria_oceny_wnioskow.pdf538.29 KB
PDF icon wf21-karta_oceny_formalnej.pdf822.04 KB
PDF icon wf21-karta_oceny_merytorycznej.pdf820.29 KB
PDF icon wf21_karta_oceny_doradcy_zawodowego.pdf769.03 KB
Plik u21-oswiadczenie_o_niewykonywaniu_pracy_-_do_umowy_o_wsparcie_finansowe.docx111.54 KB
Microsoft Office document icon pwp21-wniosek_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.doc141.5 KB
Plik pwp21-zal.1-harmonogram_przedluznego_wsparcia_pomostowego.xlsx105.4 KB
Plik pwp21-zal.2-oswiadczenia_podmiotu.docx115.15 KB
Plik pwp21-przychody_i_koszty_-_zestawienie_z_3mscy.xlsx10.62 KB
PDF icon pwp21-kryteria_oceny_wnioskow.pdf538.55 KB
PDF icon pwp21-karta_oceny_formalnej.pdf778.37 KB
PDF icon pwp21-karta_oceny_merytorycznej.pdf747.98 KB
Plik 21formularz_osobowy_kandydata_-_zamiana_pracownika.docx795.67 KB
PDF icon regulamin_wspolny_owesy.pdf803.43 KB