Uwaga! Zmiany w uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy, a także będą miały możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje:

1. na wniosek podmiotu ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d-f ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, m.in:

  • spółdzielni socjalnej,
  • organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych);

albo

2. na wniosek jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, tj.:

  • podmiotu, o którym mowa w art. 10b ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który odpowiednio zorganizował warsztat terapii zajęciowej lub utworzył zakład aktywności zawodowej, lub
  • podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, który odpowiednio utworzył centrum integracji społecznej lub prowadzi klub integracji społecznej;

Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego odbywa się w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskującego podmiotu albo  jednostki, po potwierdzeniu spełniania warunków wymaganych do otrzymania tego statusu.

Podmioty, które otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego zostają wpisane na ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych: https://ekonomiaspoleczna.gov.pl. Lista ta stanowi ważne narzędzie w promocji przedsiębiorstw społecznych pozwalające na wyszukiwanie podmiotów pod kątem świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zdobędą dodatkową możliwość pozyskania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego znajdziecie Państwo w linku: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Jak,uzyskac,status,PS,4312.html