Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017

6 Czerwiec, 2016 - 13:17 -- OWES

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Program współpracy to kluczowy dokument określający zakres współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym.

Punktem wyjścia do prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016, który dostępny jest na stronie .

Uwagi do programu mogą dotyczyć zarówno kształtu programu, jak i szczegółowych kwestii np.:

    celów współpracy - § 4 programu,
    form współpracy pozafinansowej - § 7 programu,
    priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 11 programu,
    mierników efektywności realizacji programu - § 15 programu,
    pozostałych zapisów programu.

Szczegóły

Formularz

Tags: