Zatwierdzenie protokołu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan

10 Styczeń, 2014 - 10:04 -- OWES

W związku o otrzymaniem  pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Pośredniczącej, zatwierdzającego treść protokołu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan informujemy, iż nie wniesiono zastrzeżeń do przebiegu prac Komisji oraz oceny złożonych wniosków.

Uzasadnienia oceny złożonych wniosków, wynikające z  kart oceny merytorycznej przekazanych Uczestnikom projektu wraz z decyzją Komisji Oceny Wniosków w dniu 17 grudnia 2013, również nie uległy zmianie.

Lista rankingowa przedstawiona Państwu 17 grudnia 2013 pozostaje utrzymana w mocy.