PILNE! FIO 2018 Nabór ogłoszony zapraszamy do składania wniosków!

2 Marzec, 2018 - 10:31 -- OWES

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, w tym zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału III sektora.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 • Priorytet Małe inicjatywy;
 • Priorytet Aktywne społeczeństwo;
 • Priorytet Aktywni obywatele;
 • Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Adresaci Programu FIO:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość  prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

Termin składania ofert: do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-edycji-2018-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich

Regulamin Programu dostępny poniżej

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo. Już dziś umów się z doradcą OWES:

 • Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44
 • Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90       
 • Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

 

Pliki do pobrania: