Nowy OWES, nowe możliwości - Serdecznie zapraszamy

7 Wrzesień, 2018 - 09:54 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego”.

OWES realizowany jest przez:
• Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – lidera projektu
• Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” – partnera projektu.
OBSZAR REALIZACJI:
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).
CZAS REALIZACJI: od 1.08.2018 r. do 31.12.2023 r.
Z naszego wsparcia mogą skorzystać:
• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego;
• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym.
RODZAJE WSPARCIA:
• Wsparcie szkoleniowe, doradcze, animacyjne.
• Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
W przypadku tworzenia miejsc pracy w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych gwarantujemy:
• Dotację w wysokości ok. 24 000 na każde miejsce pracy.
• Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy – 1000zł przez 6 miesięcy, 800zł przez kolejne 3 miesiące i 600zł przez ostatnie 3 miesiące, na miesiąc na każde utworzone miejsce pracy.
• Szkolenia, w tym zawodowe i doradztwo biznesowe.
• Bezpłatną księgowość.

Osoby, podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, tel. 33 496 02 44,e-mail: owes@bcp.org.pl
  Animatorki:
  Agnieszka Kowalska: agnieszka.kowalska@bcp.org.pl
  Ewelina Polak: ewelina.polak@bcp.org.pl
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, tel. 33 496 52 19, e-mail: owes@teatrgrodzki.pl
  Animatorki:
  Paulina Bieniek: animator@teatrgrodzki.pl
  Monika Pendolska: doradca.owes@teatrgrodzki.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).