Konkusy, konkursy.....dotacje na działania!

2 Listopad, 2018 - 10:54 -- OWES

Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie  dedykowane obszarom wiejskim i rybackim, tj.:
• Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz
• Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

W celu ułatwienia potencjalnym Wnioskodawcom skutecznego przygotowania wniosku aplikacyjnego i rozjaśnienia wszelkich wątpliwości planujemy w dniu 7 listopada 2018 r. zorganizować spotkanie, w trakcie którego osoby zainteresowane dofinansowaniem będą mogły uzyskać niezbędne informacje oraz  umówić się na indywidualne konsultacje. Szczegóły spotkania
Dodatkowo w sprawie konkursów można kontaktować się pod numerem telefonu 32 77 40 480 lub pod adresem e-mail: alicja.nowak@slaskie.pl .

Przykładowe pomysły na które można otrzymać dofinansowanie:

9.1.4  Szkolenia i warsztaty edukacyjne; Organizacja turnieju sportowego, konkursu edukacyjnego, itd.; Place zabaw dla dzieci; Siłownie parkowe dla mieszkańców; Zajęcia rozwijające pasje i talenty; Stworzenie produktu lokalnego; Wsparcie działań koła gospodyń wiejskich; Stworzenie lub dofinansowanie działań klubu aktywności lokalnej; Spotkania międzypokoleniowe

9.2.4 Utworzenie lub dofinansowanie działań świetlicy środowiskowej, Organizacja sieci usług sąsiedzkich; Utworzenie klub seniora; Wsparcie asystentury i rodzin zastępczych; Sfinansowanie opieki dziennej dla osób niesamodzielnych; Likwidacja barier architektonicznych; Utworzenie lub dofinansowanie mieszkań chronionych i wspomaganych; Dofinansowanie zajęć w domu pomocy społecznej lub klubie seniora; Sfinansowanie teleopieki dla potrzebujących