Zapytanie ofertowe

10 Czerwiec, 2014 - 12:19 -- OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych (według kodu CPV 80500000-9 –usługi szkoleniowe) z zakresu "Odpowiedzialność zarządu i komijsi rewizyjnej w PES" w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego” nr projektu POKL.07.02.02-24-013/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII– Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Zamawiający)  w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

Szczegóły dot. zamówienia w załączeniu.