Nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

30 Październik, 2013 - 14:18 -- OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja realizująca projekt OWES subregionu południowego ”, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” , Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, iż prowadzony jest nabór ekspertów zewnętrznych - kandydatów na Członków Komisji Oceny Wniosków.

1. Członkowie wchodzący w skład Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialni będą za:

1) pisemne opracowanie standardów oceny o których mowa w Instrukcji do oceny merytorycznej.
2) przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów”  (na założenie /przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej) oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie
i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
3) przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego” oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie   i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej  w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
4) przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładaniem i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej  w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
5) sporządzenie i przedłożenie beneficjentowi lub osobie upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania decyzji, listy podmiotów wybranych do dofinansowania wraz z protokołem
z posiedzenia Komisji.

2. Wymagania podstawowe wobec kandydatek/kandydatów na członka KOW:

Członkami KOW winny być osoby posiadające praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnych m. in. trenerzy i doradcy ds. przedsiębiorczości
i integracji społecznej oraz osoby posiadające odpowiednie wykształcenie adekwatne do  specyfiki zadań realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL w szczególności z zakresu:
1) finansów,
2) księgowości,
3) marketingu,
4) zarządzania,
5) prawa.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Kandydaci zainteresowani nawiązaniem współpracy zobowiązani są do przesłania CV zawodowego potwierdzającego wyżej wskazane kwalifikacje.

W związku z konieczności uzyskania akceptacji składu Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski w Katowicach Kandydaci, zaproszeni do współpracy zobowiązani zostaną do złożenia  dokumentów:
- poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ,
- oświadczeniami kandydatów o spełnianiu wymogów, które powinni spełniać członkowie Komisji  określone w Wytycznych oraz niniejszym Regulaminie,

CV należy składać w  siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku- Białej,
ul. Cieszyńska 367 lub mailowo na adres: r.skalna@bcp.org.pl
w terminie do dnia  07.11.2013