Dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem

5 Grudzień, 2019 - 16:00 -- OWES

Państwowa Agencja Przedsiębiorczości dla MŚP ma dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmiotów ekonomii spoęłcznej, przedsiębiorstw społecznych konkursy:

Pierwszy Konkurs - Akademia Menadżera MŚP

Dofinansowanie wsparcia dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. Pierwszeństwo
w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.). Kwota, jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

 

Drugi Konkurs - Akademia Menadżera Innowacji

Jest to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry zarządzającej firm. Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) i przede wszystkim zapewnia firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa. Z dofinansowania skorzystać mogą firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 r. Ostateczna kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do AMI. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Serdecznie zapraszamy