Uzyskaj status przedsiębiorstwa społecznego

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy, a także będą miały możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwem społecznym może zostać podmiot, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną), który spełnia poniższe warunki:

  • jego celem działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyrażona określonym procentem zatrudnienia tych osób lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej;
  • nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznacza je na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;
  • jest zarządzany na zasadach demokratycznych;
  • zatrudnia co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę,  spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej wraz z określonym minimalnym wymiarem czasu pracy;
  • wynagrodzenia pracowników nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podmioty, które otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego zostają wpisane na regionalną oraz ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych (https://es.rops-katowice.pl/baza-pes/https://ekonomiaspoleczna.gov.pl). Lista ta stanowi ważne narzędzie w promocji przedsiębiorstw społecznych pozwalające na wyszukiwanie podmiotów pod katem świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zdobędą dodatkową możliwość pozyskania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Do weryfikacji podmiotu starającego się o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zastosowanie mają następujące dokumenty: