RUSZYŁY KONKURSY MRPiPS !!!

24 Marzec, 2016 - 15:05 -- OWES

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i  zaprasza podmioty uprawnione, (organizacje pozarządowe wymienione o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz  samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Konkursy:

1. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1016”. 

2. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2016”. 

3. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016 r.”

Szczegóły

 

Już dziś umów się na doradztwo:

Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl , 33 496 02 44, 33 496 02 11

Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl , 506 549 412

Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl , 33 497 07 90

Tags: