Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017 - już wkrótce!

20 Kwiecień, 2017 - 13:39 -- OWES

Młode organizacje oraz grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dotację na dofinansowanie rozwoju nowego podmiotu bądź organizację inicjatywy społecznej. W ramach edycji 2017 odbywają się dwa konkursy, w których można wnioskować o zapomogę w wysokości od  1 500 do 5 000 zł.

Celem główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału III sektora.

W pierwszym konkursie mogą brać udział młode organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy). Dotację będą mogły przeznaczyć na zakup sprzętu biurowego, oprogramowania, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji kadry, częściowe finansowanie kosztów osobowych, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju organizacji.

W drugim konkursie będą mogły uczestniczyć grupy nieformalne. Grupę taką tworzą trzy osoby zdolne do czynności prawnych- Grupa nie może posiadać osobowości prawnej. Dofinansowanie pomoże zrealizować przedsięwzięcie ze sfery pożytku publicznego o charakterze lokalnym. Grupa będzie mogła złożyć wniosek wspólnie z organizacją pozarządową, która pełni rolę jej patrona.

Tags: