Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych do wzięcia...

14 Wrzesień, 2018 - 12:46 -- OWES

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt). Operatorem pożyczek jest TISE.

W ramach działań BGK udziela pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej /PES/, przedsiębiorstw społecznych /PS/. Zapraszamy do korzystania z PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK organizacje: stowarzyszenia, fundacje, podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, spółdzielnie socjalne,  spółki non-profit. Pożyczki przyznawane będą w następujących wysokościach:

  • Pożyczka na Start - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN; 
  • Pożyczka na Rozwój - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN; 

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

  • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
  • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
  • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
  • poprawę płynności finansowej PES;
  • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych.

Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Panstwo na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Serdecznie zapraszamy