Nabór wniosków dot. wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - inwestycja A4.3.1 KPO

17 Styczeń, 2023 - 12:55 -- OWES

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Program realizowany jest w ramach inwestycji A4.3.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Co jest celem głównym Programu?

Celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Na co mogą być przeznaczone środki z Programu?

W ramach Programu przedsiębiorstwa społeczne, podmioty zatrudnienia socjalnego i inne podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności. Modernizacja oznacza wprowadzenie zmian, które obejmować mogą zarówno przedmiot, formę, jak i skalę prowadzonej działalności. Dzięki niej podmioty ekonomii społecznej będą mogły utrzymać zatrudnienie, osiągnąć wzrost obrotów lub zmienić bądź poszerzyć zakres prowadzonej działalności. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

  • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego
  • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych
  • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

We wniosku ujęte mogą być działania: mieszczące się w jednym z tych obszarów lub łączące elementy właściwe dla kilku obszarów. W przypadku, w którym przedsięwzięcie wpisywać się będzie w realizację więcej niż jednego obszaru, Wnioskodawca wskazywać będzie we wniosku działanie wiodące - najistotniejsze z perspektywy osiągnięcia zaplanowanych efektów oraz zaangażowania środków finansowych.

Na co należy zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku?

Niezależnie od wybranego działania wiodącego, Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, czy, a jeżeli tak – to w jaki sposób zaplanowane przedsięwzięcie wpisywać się będzie w zieloną lub cyfrową transformację.

Zielona transformacja to działania pozwalające zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, a także sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności przez ograniczanie zależności od paliw kopalnych, większą energooszczędność, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Nieodłącznym elementem zielonej transformacji jest także sprzyjanie włączeniu społecznemu.

Cyfrowa transformacja polega na zmianie sposobu funkcjonowania podmiotu (Wnioskodawcy) dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych.

Działania z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji nie są obligatoryjne, jednakże mogą one mieć wpływ na ocenę wniosku na zasadach określonych w Regulaminie naboru.

Kto może wnioskować o wsparcie? 

Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

O jaką kwotę wsparcia można wnioskować?

Kwoty wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu są następujące:

  • minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od dziś, tj. 17.01.2023r. do 16.02.2023r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora Wniosków i Sprawozdań

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-dot-wsparcia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej---inwestycja-a431-kpo

Regulamin naboru, w tym wzór wniosku oraz założenia Programu znajdziecie Państwo poniżej...