Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień w 2014r.

7 Styczeń, 2014 - 11:16 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014r. w dwóch obszarach tematycznych:
1. Przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Przeciwdziałanie narkomanii.
Termin składania wniosków upływa 10 lutego (I edycja) oraz 24 marca (II edycja).

Organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i planujące przedsięwzięcia w zakresie m.in.: wspierania działalności świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień i/lub programów socjoterapeutycznych, służących przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym, organizowaniem zajęć pozaszkolnych mających na celu nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz nabywanie umiejętności społecznych, organizowaniem dla dzieci i ich rodzin spotkań i wyjazdów o charakterze profilaktycznym i/lub socjoterapeutycznym, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym konkursem na stronie internetowej.

Nasi doradcy czekają na organizacje zaintersowane ubieganiem się o granty w ramach w/w konkursu. W celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu doradztwa prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 496 02 44 lub mailowo informacja.owes@bcp.org.pl