Dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej do wzięcia

2 Marzec, 2018 - 11:21 -- OWES

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

  • Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
  • Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.

Adresaci konkursu: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html

Terminy składania ofert: 

  • do 27 kwietnia 2018 r.
  • do 7 września 2018 r.