Zaproszenia na Fora Międzysektorowe

24 Wrzesień, 2020 - 14:38 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację na spotkania organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Są one adresowane do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego:
- podmiotów ekonomii społecznej,
- ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
- jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, publicznych służb zatrudnienia.

W tym roku zaplanowano realizację 4 spotkań w następujących obszarach tematycznych i terminach:
1. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem podmiotów reintegracyjnych – 23 września 2020 roku, trener Paulina Fronczak
2. Rozwój lokalny i budowanie marki przez JST z wykorzystaniem potencjału sektora ekonomii społecznej – 6 października 2020 roku, trener Iwona Niedojadło
3. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej – 16 października 2020 roku, trener Barbara Płaczek
4. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej – 30 października 2020 roku, trener Barbara Kunysz-Syrytczyk

Fora Międzysektorowe odbędą się w Katowicach w godzinach 9:30 – 14:45. Szczegółowe programy poszczególnych spotkań znajdują się na stronie .
Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza, wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).
Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.