Termin naboru Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany.

26 Listopad, 2013 - 10:59 -- OWES

Szanowni Państwo,

W związku planowanym na dzień 30 listopada 2013, zakończeniem etapu doradczo –szkoleniowego informujemy, że w okresie od 2 do 13 grudnia 2013 odbędzie się nabór Wniosków o wsparcie finansowe- biznesplany.
Dokumenty należy składać w biurze projektu lub przesłać na adres "Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południoweg" zgodnie z zapisami Procedury przyznawania środków finansowych na  założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu OWES subregionu południowego.

W wyznaczonym terminie nalezy złożyć Wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego – biznesplan, wraz z załącznikami:

⁻ potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (zał. do umowy o świadczenie usług doradczo – szkoleniowych);
⁻ statut /projekt statutu spółdzielni socjalnej;
⁻ oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem  do projektu);
⁻ oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych,  w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PEFRON;
⁻ oświadczenie o niekorzystaniu ze środków oferowanych w ramach POKL  na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni   lub spółdzielni socjalnej;
⁻ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
⁻ oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych;

W zakładce „ dokumenty do pobrania ” dostępne będą  dokumenty oraz  oświadczenia  związane z  etapem składania i oceny Wniosków o wsparcie finansowe.

Planowany termin obrad Komisji Oceny Wniosków 14 oraz 16,17 grudnia 2013.