Ogłoszenie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla fundacji których organem nadzoru jest MRPiPS!!!

5 Styczeń, 2018 - 14:32 -- OWES

UWAGA! Wyjątek od reguły

Zgodnie z nowelizacją ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 roku, fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły do 27 października 2017 roku na stronie internetowej ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, są zwolnionez obowiązku składania ministrowi właściwemu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2016 spełniającego wymogi wspomnianego wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa, pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,9599,papierowe-sprawozdania-fundacji-zawsze-do-konca-roku.html