Ogłoszamy nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

31 Styczeń, 2014 - 14:37 -- OWES

Szanowni Państwo!
W związku z realizacja kolejnych etapów naszego projektu informujemy, iż od dnia 3 lutego do 14 lutego zostaje ogłoszony nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Ponieważ Wytyczne IP warunkują złożenie Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego od rozpoczęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej, a proces rejestracyjny Państwa spółdzielni trwa, zakładamy możliwość wydłużenia wyżej wskazanego terminu.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Formularz wniosku o udzielenie podstawowego wspracia pomostowego w załączniku poniżej).

Zgodnie z Wytycznymi IP do wniosku powinny być załączone dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności  w formie spółdzielni socjalnej takie jak:
– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
– kopia nadanego numeru REGON;
– kopia nadania numeru NIP;
– dokument potwierdzający status członka w spółdzielni socjalnej;
– sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):  bilans/ uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności;
– bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) – jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu;
– kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS;
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, osoby, na którą przyznawane jest wsparcie;
– oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się w stosunku do niego (osoby, na którą przyznawane jest wsparcie), postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno - prawnych;
– oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego).
– oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PEFRON;
– oświadczenie o niekorzystaniu ze środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
– zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub oświadczenie   o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 8 niniejszych wytycznych;