Monitoring Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

14 Marzec, 2016 - 14:32 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej, tworzeniem miejsc pracy, nawiązywaniem współpracy i partnerstw, promocją, korzystaniem z instrumentów finansowych i wsparcia. Zestawy pytań zostały zróżnicowane w zależności od typu jednostki objętej badaniem.

W oparciu o zgromadzone informacje powstanie zbiorczy raport, który następnie zostanie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Pragniemy zapewnić, iż raport będzie zawierał dane zagregowanie, bez możliwości identyfikacji poszczególnych podmiotów.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod adresem: http://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=53522&lang=pl

Link do ankiety został przesłany na Państwa adresy e-mail. Niemniej jednak do udziału zachęcamy także podmioty, które nie otrzymały informacji – każda wypełniona ankieta pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sektora ekonomii społecznej w naszym regionie.

Termin zbierania danych upływa z dniem 25 marca 2016 roku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Pragniemy zapewnić, iż raport nie będzie zawierał żadnych informacji umożliwiających identyfikację Państwa podmiotu. Na końcu ankiety znajduje się krótka metryczka, której wypełnienie pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku dodatkowych pytań czy konieczności ponownego przesłania ankiety (np. ze względu na omyłkową odpowiedź).

Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela p. Agnieszka Czechowska, tel. 32 730 68 87, e-mail: aczechowska@rops-katowice.pl.