Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych - nabór prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

27 Wrzesień, 2019 - 11:37 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.