Grant - Bank Ambitnej Młodzieży!

28 Październik, 2016 - 09:06 -- OWES

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.
Główne kierunki programu

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:

    rozwój i edukacja,
    aktywność gospodarcza,
    społeczna, obywatelska,
    kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

 

Projekty będzie można składać od 17.10.2016 r. do 7.11.2016 r.

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo - już dziś umów się z doradcą OWES:

 

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412